Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN MAKE WAY FILM

Definities:

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

Make Way Film: de onderneming Make Way Film B.V. aan de Mauritsweg 36, 3012 JT Rotterdam, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 78701813, tevens handelend onder de handelsnaam Make Way Video;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, organisatie of onderneming met wie Make Way Film zaken doet of wil doen en daartoe een overeenkomst aangaat waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;

Overeenkomst: iedere zakelijke verbintenis tussen Make Way Film en Opdrachtgever ongeacht inhoud. Ook een opdrachtbevestiging van een Opdrachtgever geldt als een Overeenkomst;

Productie: een in een Overeenkomst overeengekomen prestatie die Make Way Film levert aan Opdrachtgever

Artikel 1 – toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding die Make Way Film doet, op iedere offerte die Make Way Film uitbrengt, op alle brainstormsessies die Make Way Film met een (potentiële) opdrachtgever heeft, op alle opdrachten die door of aan Make Way Film worden verstrekt (daaronder begrepen vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten), op alle pitches waaraan Make Way Film deelneemt en op alle Overeenkomsten tussen Make Way Film en een Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. In geval van een conflict tussen een bepaling uit de Algemene Voorwaarden en een bepaling uit de Overeenkomst prevaleert altijd de bepaling uit de Overeenkomst.
 3. Make Way Film kan op ieder moment eenzijdig deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Make Way Film zal de Opdrachtgever dan minimaal twee maanden voor het van kracht worden van de nieuwe Algemene Voorwaarden schriftelijk informeren over de veranderingen. Indien de Opdrachtgever binnen een maand na de bekendmaking van die nieuwe Algemene Voorwaarden daartegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt gelden die nieuwe voorwaarden vanaf de ingangsdatum ook voor de lopende Overeenkomst met die Opdrachtgever.
 4. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
Artikel 2 – offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes van Make Way Film zijn vrijblijvend. Dat wil zeggen dat een aanbod van Make Way Film niet verplicht tot acceptatie door Make Way Film van een bestelling of opdracht onder dezelfde voorwaarden van dat aanbod.
 2. Make Way Film kan een offerte op elk moment intrekken zolang dat aanbod niet is aanvaard. Dat is alleen anders als er een termijn voor aanvaarding is genoemd in de offerte. Alleen in dat geval geldt dat als de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn de offerte van Make Way Film accepteert, Make Way Film gehouden is aan de voorwaarden uit de offerte.
 • Offertes van Make Way Film zijn geldig gedurende maximaal 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Daarna vervalt de offerte. Uiteraard staat het Opdrachtgever vrij om Make Way Film opnieuw te vragen een offerte uit te brengen.
 • De in de offerte en/of Overeenkomst genoemde data en termijnen zijn altijd indicatief en nooit fatale data of termijnen. Voor schade als gevolg van overschrijding van deze data of termijnen is Make Way Film niet aansprakelijk.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Make Way Film niet tot het (slechts) verrichten van een gedeelte van de opdracht of bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs; ook niet als de offerte of het gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn is aanvaard door de Opdrachtgever.
 • Een wijziging in de opdracht en/of Overeenkomst is alleen geldig als de wijziging door beide partijen is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
Artikel 3 – totstandkoming & uitvoering
 1. Een Overeenkomst komt enkel tot stand nadat Opdrachtgever schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) te kennen heeft gegeven akkoord te zijn met de door Make Way Film verstuurde offerte, of door de bevestiging per e-mail door Make Way Film van een opdracht van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verstrekt voor en bij het sluiten van de Overeenkomst alle gegevens die Make Way Film nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Een eventuele uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat die gegevens aan Make Way Film ter beschikking zijn gesteld. Het niet tijdig verstrekken van de noodzakelijke gegevens komt voor risico van Opdrachtgever. Make Way Film is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tijdig verstrekken van de noodzakelijke gegevens waardoor de uitvoering van de Overeenkomst later aanvangt of later wordt uitgevoerd dan aanvankelijk gepland of gewenst.
 3. Uit het aangaan van onderhandelingen met Opdrachtgever over een mogelijke opdracht volgt nooit de verplichting voor Make Way Film om een Overeenkomst te sluiten; onderhandelingen kunnen op elk moment door Make Way Film worden afgebroken, zonder dat hier enige verplichting tot schadevergoeding uit voort vloeit.
 4. De Overeenkomst die Make Way Film met Opdrachtgever sluit, is altijd een ‘overeenkomst van opdracht’, zoals gedefinieerd in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de personen binnen zijn organisatie waarmee Make Way Film geregeld contact heeft, bevoegd zijn om Opdrachtgever te vertegenwoordigen en namens Opdrachtgever rechtshandelingen aan te gaan. Deze bepaling prevaleert boven eventuele bescherming die Opdrachtgever zou toekomen op basis van gegevens uit het handelsregister.
Artikel 4 – acceptatie
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hanteert Make Way Film in de montagefase van een Productie (video), wanneer van toepassing, maximaal twee correctierondes voordat de definitieve versie van de Productie wordt opgeleverd.
 2. De montagefase van Productie kent een strakke planning, die in alle gevallen leidend is. Binnen die planning krijgt Opdrachtgever in elke correctieronde maximaal vijf (5) dagen de tijd om na het tonen of beschikbaar maken van het tussenproduct op- en aanmerkingen te maken aan Make Way Film.
 3. De versie die na die twee correctierondes aan Opdrachtgever wordt verstrekt geldt als de definitieve door Opdrachtgever geaccepteerde Productie.
 4. Wijzigingen die op verzoek van de Opdrachtgever daarna worden aangebracht in de definitieve Productie gelden als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd door Make Way Film.
Artikel 5 – crew
 1. Make Way Film is bevoegd om naar eigen inzicht (gespecialiseerde) derden (crew-leden) in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Make Way Film is jegens Opdrachtgever of anderen niet aansprakelijk voor tekortkomingen of schade als gevolg van handelen of nalaten van die ingeschakelde derden.
Artikel 6 – honorarium & meerwerk
 1. De prijzen genoemd in offertes en Overeenkomsten zijn in euro’s en exclusief btw.
 2. De in de offerte genoemde prijs is exclusief extra kosten, zoals transportkosten, reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden, die Make Way Film moet maken om tegemoet te komen aan aanvullende eisen van Opdrachtgever bovenop hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst.
 3. Partijen kunnen desgewenst een vast honorarium overeenkomen voor de werkzaamheden die zijn opgenomen en beschreven in de Overeenkomst.
 4. Werkzaamheden die buiten die in de Overeenkomst vallen, kwalificeren als meerwerk. Als sprake is van meerwerk brengt Make Way Film haar gebruikelijke uurtarief in rekening, boven op het overeengekomen honorarium. Van meerwerk is onder andere sprake als er op verzoek van Opdrachtgever meer dan twee correctieronden plaatsvinden, extra draaidagen ingepland (moeten) worden of extra draailocaties geregeld en gebruikt worden. Make Way Film zal Opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van verwacht meerwerk.
 5. Het staat Make Way Film vrij om een betaling toe te wijzen aan de oudste openstaande factuur.
 6. Tevens staat het Make Way Film vrij om haar verplichtingen op te schorten zo lang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals beschreven in artikel 7.1 .
Artikel 7 – facturering en betaling
 1. Make Way Film factureert na opdrachtverlening 60% van de overeengekomen opdrachtsom. Dit voorschot dient uiterlijk 48 uur voor de start van opnames te zijn voldaan. Na afronding van de opnames en voor de start van de montage, wordt 30% van de opdrachtsom gefactureerd. Na oplevering wordt de laatste 10% van de opdrachtsom in rekening gebracht.
 2. Facturen dienen – zonder verrekening of opschorting – binnen veertien (14) dagen te zijn voldaan, op een wijze zoals aangegeven op de factuur.
 3. Eventuele klachten ten aanzien van een factuur dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij Make Way Film. Daarna wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur.
 4. Het indienen van een klacht of het protesteren tegen de (hoogte van een) factuur schort de betalingsverplichting niet op.
 5. Als Opdrachtgever niet op tijd of niet volledig de factuur van Make Way Film voldoet, is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever maandelijks een rente van twee (2) procent boven op de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.
 6. Als een verzuimende Opdrachtgever na een aanmaning en de daarin geboden nieuwe, uiterste betalingstermijn de factuur nog steeds niet heeft betaald, is Make Way Film gerechtigd maximaal 20% buitengerechtelijke (incasso)kosten met een minimum van 500 euro in rekening te brengen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Make Way Film moet maken om haar rekening volledig voldaan te krijgen zullen voor rekening komen van de Opdrachtgever.
 8. Als er een of meerdere facturen onbetaald worden gelaten, staat het Make Way Film vrij om haar werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande facturen zijn voldaan. Voor schade als gevolg van die opschorting is Make Way Film niet aansprakelijk.
 9. Make Way Film is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als Opdrachtgever conform artikel 7.6 van de Algemene Voorwaarden in verzuim is en Opdrachtgever na te zijn aangemaand niet binnen de gestelde nieuwe betalingstermijn alsnog aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Make Way Film is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van deze ontbinding. Deze ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van het betalen van een vergoeding voor de reeds door Make Way Film geleverde prestatie.
Artikel 8 – aansprakelijkheid
 1. Make Way Film is op geen enkele wijze aansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook, voor enige vorm van schade die ontstaat in, tijdens of door de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van een eigenaar of werknemer van Make Way Film.
 2. Als de aansprakelijkheid van Make Way Film komt vast te staan, is de hoogte van de dan verschuldigde schadevergoeding beperkt tot maximaal het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Make Way Film uitkeert in het voorkomende geval of, indien uitkering van een verzekeraar niet aan de orde is, tot maximaal de opdrachtsom die partijen met betrekking tot de opdracht waaruit de schade is voortgevloeid in de Overeenkomst zijn overeengekomen
 3. Make Way Film is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder valt onder andere: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie. Ook doet Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid zich te beroepen op artikel 6:230 lid 2 BW (opheffen van nadeel).
 4. Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan Make Way Film schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 5. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat Make Way Film tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst dient hij altijd schriftelijk in gebreke te stellen, met een hersteltermijn van minimaal veertien (14) dagen, voordat Make Way Film in verzuim is. Zonder ingebrekestelling is Make Way Film nooit in verzuim, ook niet als dat verzuim zou intreden op grond van de wet.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Make Way Film en door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, één jaar. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt als Make Way Film daarover niet binnen deze termijn schriftelijk in kennis is gesteld.
 7. Make Way Film wordt door Opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst. De vrijwaring van de Opdrachtgever strekt zich ook uit tot alle kosten die Make Way Film gedwongen is te maken voor de afwikkeling van een dergelijke aanspraak van een derde.
Artikel 9 – ontbinding en (tussentijdse) opzegging
 1. Tenzij daar in de Overeenkomst van is afgeweken, kan Make Way Film de Overeenkomst op elk moment opzeggen, met een opzegtermijn van veertien (14) dagen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Het staat Make Way Film vrij om de Overeenkomst per direct en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn te ontbinden als
  Opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst niet nakomt;
  – er gerede twijfel bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen;
  – surseance van betaling of faillissement van of door Opdrachtgever is aangevraagd of dat dreigt te gaan gebeuren; of
  – beslag is gelegd ten laste van de Opdrachtgever.
 3. Hetgeen Make Way Film ten tijde van de ontbinding al heeft geleverd of gepresteerd, valt niet onder de ongedaanmakingsverplichting.
 4. De vordering die Make Way Film heeft op de Opdrachtgever is in geval van een ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
 5. Opdrachtgever kan een eenmaal verstrekte opdracht aan Make Way Film niet kosteloos tussentijds opzeggen. Tot twee (2) weken voor de eerste geplande draaidag, is Opdrachtgever bij tussentijdse opzegging 50% van de opdrachtsom verschuldigd. Daarna, dus vanaf twee weken voor de eerste geplande draaidag, is Opdrachtgever 100% van de opdrachtsom verschuldigd. In beide gevallen is Opdrachtgever bij tussentijdse beëindiging – los van (het percentage van) de opdrachtsom – de door Make Way Film gemaakte kosten (huur locatie, crew, apparatuur, verplichtingen jegens ingeschakelde derden) verschuldigd, voor zover deze niet in de opdrachtsom begrepen waren.
Artikel 10 – intellectueel eigendomsrecht
 1. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst met Make Way Film heeft voldaan en alle verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald, verkrijgt Opdrachtgever het auteursrecht op de door Make Way Film vervaardigde Productie.
 2. Als Opdrachtgever niet aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst met Make Way Film heeft voldaan, geldt een eigendomsvoorbehoud ten gunste van Make Way Film en heeft Opdrachtgever géén rechten ten aanzien van de Productie en dus ook géén toestemming om gebruik te maken van de Productie.
 3. Make Way Film doet geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten op grond van Auteurswet en Wet Naburige Rechten. Bij publicatie en/of gebruik van het door Make Way Film gemaakte beeldmateriaal dient altijd de naam van Make Way Film als ‘credit’ te worden vermeld.
 4. Bij schending van artikel 10.2 en 10.3 is Opdrachtgever per overtreding een boete verschuldigd van EUR 5000,-, te vermeerderen met EUR 500,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Make Way Film om volledige schadevergoeding te vorderen en in rechte tegen Opdrachtgever op te komen.
 5. Door Make Way Film ingekochte stockbeelden, aangeleverde muziek, geluidsfragmenten, animaties en voice-overs, al dan niet gebruikt in de Productie, kunnen wegens beperkte licentierechten nooit worden hergebruikt door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de stockbeelden, muziek, geluidsfragmenten en voice-overs wil hergebruiken, dient zij hierover zelf contact op te nemen met de rechthebbenden daarvan om uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen. Het hergebruik van de stockbeelden, muziek, geluidsfragmenten, animaties en voice- overs is te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Make Way Film te allen tijde van vorderingen van derden ter zake.
 6. Ruw, onbewerkt filmmateriaal wordt niet ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever, tenzij van tevoren nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 11 – pitch
 1. In geval Make Way Film een idee, concept of format aan Opdrachtgever presenteert voorafgaand aan een (eventuele) opdrachtverlening door Opdrachtgever, verklaart Opdrachtgever zich akkoord met een absolute geheimhoudingsplicht die zich strekt tot de inhoud van (de presentatie van) het idee/concept.
 2. Voor zover op de presentatie en de inhoud daarvan rechten van intellectueel eigendom rusten, blijven die rechten altijd bij Make Way Film. Bestanden, beelden, documentatie en gegevensdragers in welke vorm dan ook die worden overhandigd in het kader van de pitch/presentatie blijven eigendom van Make Way Film en mogen niet zonder toestemming van Make Way Film worden gebruikt, verwerkt of gedeeld met derden.
 3. Bij schending van een bepaling uit dit artikel is de overtreder een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Make Way Film van EUR 5000,-, onverminderd het recht van May Way Film volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12 – portfolio
 1. Tenzij Opdrachtgever te kennen heeft gegeven hiertegen bezwaar te hebben, gebruikt Make Way Film afgeleverde Producties voor haar portfolio, door ze te vertonen op de website en social media (YouTube, Vimeo, Facebook, LinkedIn, etc.) van Make Way Film of door ze in besloten kring te tonen aan mogelijke opdrachtgevers. Opdrachtgever geeft Make Way Film hiervoor bij voorbaat toestemming en de noodzakelijke licentie.
Artikel 13 – klachten
 1. Klachten over de producten of diensten van Make Way Film dienen zo snel mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen een week na de levering van het product of dienst kenbaar te worden gemaakt aan Make Way Film, of anders binnen de termijn die is gegeven bij het opleveren van het product of de dienst.
 2. Na het verstrijken van deze klachttermijn wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met het geleverde en kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op een eventueel gebrek in de prestatie.
 3. Voor aanpassingen en wijzigingen die door Make Way Film op verzoek van Opdrachtgever worden verricht na afloop van de in dit artikel gestelde termijn, brengt Make Way Film haar gebruikelijke uurtarief voor meerwerk in rekening.
Artikel 14 – persoonsgegevens
 1. Ten behoeve van de Overeenkomst die Opdrachtgever met Make Way Film sluit, worden persoonsgegevens verwerkt door Make Way Film. Het gaat dan om gegevens die de Opdrachtgever zelf verstrekt of om gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, zoals contactgegevens en financiële gegevens, of gegevens uit openbare registers, zoals de Kamer van Koophandel.
 2. Na de uitvoering van de Overeenkomst, worden de contactgegevens van Opdrachtgever tot tien jaar na het laatste contact bewaard om zakelijk contact te kunnen onderhouden. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaart Opdrachtgever zich daarmee akkoord. Opdrachtgever kan elk moment om verwijdering van deze gegevens verzoeken.
 3. Om uitvoering te (kunnen) geven aan de Overeenkomst kan Make Way Film persoonsgegevens doorgeven aan partijen die (een deel van) de Overeenkomst uitvoeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er werk op locatie wordt verricht.
 4. Na afloop van de Overeenkomst, bewaart Make Way Film de opgeleverde Producten die voortvloeien uit de Overeenkomst als producten van het maakproces. Voor zover daarin persoonsgegevens zijn verwerkt, worden die daardoor ook (indirect) bewaard. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaart Opdrachtgever zich daarmee akkoord.
 5. Make Way Film stuurt elke Opdrachtgever een paar keer per jaar een nieuwsbrief, nadat deze daarmee heeft ingestemd. In iedere nieuwsbrief wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.
 6. Hoe Make Way Film omgaat met persoonsgegevens, en welke rechten Opdrachtgever heeft ten aanzien van deze gegevens, staat in de Privacy Statement van Make Way Film zoals gepubliceerd op haar website.
Artikel 15 – geheimhouding
 1. Het is Opdrachtgever verboden om gedurende de Overeenkomst en tot 5 jaar na de beëindiging daarvan, vertrouwelijke informatie over Make Way Film te delen met derde(n), voor zover het delen daarvan niet (redelijkerwijs) voortvloeit uit het uitvoeren van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever daartoe op grond van een wet wordt verplicht.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan: informatie die als zodanig is aangemerkt, financiële gegevens voor zover deze niet door Make Way Film openbaar zijn gemaakt, door Make Way Film gegeven trainingen en workshops, prijzen, personeelsaangelegenheden, klant-en- contactgegevens, (persoons)gegevens van personen die bij Make Way Film werkzaam zijn , en daarnaast alle informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs weet – of kan vermoeden – dat deze door Make Way Film als vertrouwelijk wordt beschouwd.
Artikel 16 – toepasselijk recht
 1. Op elke Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

10 maart 2021

Movie, TV Show, Filmmakers and Film Studio WordPress Theme.

Press Enter / Return to begin your search or hit ESC to close

By signing in, you agree to our terms and conditions and our privacy policy.

New membership are not allowed.

Contact details

Make Way Film B.V.
Vlaardingweg 62 (room 4.48)
3044 CK Rotterdam
The Netherlands
info@makewayfilm.com
+31 (0)6-15829249